در انجام اعمال جراحی زیبایی ، اطلاعات مالی و هزینه عمل جراحی و نیز امکان پوشش بیمه ای توسط بیمه های پایه و تکمیلی ، همیشه یکی از دغدغه های اساسی افراد است. اعمال جراحی زیبایی در اغلب موارد تحت پوشش بیمه نیست و به همین دلیل است که هزینه اعمال زیبایی معمولا بیش از اعمال جراحی درمانی است . اما در مورد هر نوع عمل جراحی (زیبایی یا درمانی )باید احتمال نیاز به اعمال جراحی اصلاحی بعدی هم مد نظر باشد.بدیهی است که در صورت نیاز به این اعمال ثانویه ،باز هم تحت پوشش بیمه نیستند و بهتر است در تصمیم گیری اولیه برای عمل، این مسئله هم مد نظر قرار گیرد.با این وجود هزینه انجام اعمال زیبایی در بخش دولتی به مراتب کمتر از هزینه همان اعمال در بخش خصوصی است.