• لطفا تا بار گذاری تصاویر در این وبسایت ، جهت دیدن نمونه اعمال جراحی به آی دی من در اینستاگرام با عنوان "mahdi_ghoncheh" مراجعه نمایید. در تصاویر بارگذاری شده برای رویت تصویر قبل و بعد از عمل روی دایره دارای فلش بر روی تصویر کلیک کرده و آن را به راست یا چپ حرکت دهید.
نمونه جراحی هانمونه جراحی ها